REFERENSSIT

Rajaa tuotteen mukaan

Kaikki KeyDH KeyYJK KeyCom KeyAqua KeyLight

Väylävirasto hallitsee Suomen tievalaistusomaisuuttaan KeyLightissa

Liikennevirasto (nykyisin Väylä) kilpailutti vuonna 2016 tievalaistusomaisuuden ja -toimenpiteiden hallintajärjestelmän, jolla oli tarkoitus hallita koko Suomen tievalaistusomaisuutta. Keypro Oy voitti kilpailutuksen ja KeyLight-omaisuudenhallintatyökalu otettiin Liikennevirastolla käyttöön kokonaisuudessaan vuonna 2017.

Liikenneviraston toimitusprojekti sisälsi itse asiakasympäristön perustamisen lisäksi ratkaisun osittaista räätälöintiä asiakkaan tarpeisiin. Lisäksi käyttöönotossa tehtiin laaja tietokonversio, kattaen noin 250 000 valaisinpistettä tie-, sillanalus- ja tunnelivalaisimet sekä 4 500 tievalaistuskeskusta. Liikenneviraston KeyLight mahdollistaa myös joustavan mobiilikäytön ratkaisun KeyMobile-älylaitetuella. Käyttöönoton yhteydessä Keypro järjesti alueelliset koulutustilaisuudet eri puolella Suomea ja eri toimijoille kohdentaen (suunnittelijat, urakoijat ja dokumentoijat). Nykytasolla järjestelmässä on lähes 150 eri käyttäjää.

HELEN - Suomen suurin kaukolämpöä tarjoava yritys ottaa käyttöön KeyDH-työkalun

HELEN on Suomen suurin kaukolämpöä tarjoava yritys, jonka verkko kattaa yli 15 000 käyttöpaikkaa niin lämmityksen kuin jäähdytyksenkin osalta. Vanhan järjestelmä verkkotiedon hallintaan oli tulossa elinkaarensa päähän ja vuonna 2017 HELEN aloitti projektin uuden verkkotietojärjestelmän tarpeiden määrittelemiseksi. Myöhemmin samana vuonna julkaistiin kattava tarjouskilpailu järjestelmän hankkimiseksi.

Keypro kehitti olemassa olevaa KeyDH-verkkotietojärjestelmää vastaamaan tarjouskilpailun vaatimuksia. Projekti sisälsi laajan datamigraation olemassa olevasta verkkotiedosta sekä rajapinnat asiakashallintajärjestelmän sekä työnohjausjärjestelmän välille. KeyDH otettiin tuotantokäyttöön vuonna 2019 ja sitä on edelleen jatkokehitetty vastaamaan asiakkaan tarpeita.

Jyväskylän kaupunki siirtyi uuteen aikaan katuvalaistusverkon omaisuudenhallinnassa

Jyväskylän kaupungin katuvalaistusverkon dokumentointia ylläpiti aikaisemmin Jyväskylän Energia Oy kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Työhön käytettiin samoja ohjelmistoja, joilla ylläpidettiin sähkön jakeluverkon dokumentteja.

Jyväskylän Energia Oy ilmoitti vuonna 2016 siirtyvänsä jakeluverkon ylläpidossa uuteen ohjelmistoon vuoden 2018 alussa. Yhtiö ei voinut taata uuden ohjelmiston soveltuvuutta ulkovalaistusverkon ylläpitoon, joten sovittiin, että ulkovalaistusverkon dokumenttien ylläpito siirtyy kaupungin tehtäväksi samassa yhteydessä. Tavoitteeksi asetettiin, että uudella ohjelmistolla pitää pystyä hallitsemaan ulkovalaistusverkon lisäksi myös liikennevaloverkon dokumentteja. Jyväskylän kaupunki kilpailutti hankinnan ja päätyi KeyLight-verkkotietojärjestelmään. Hankintaprosessi ja uuden ohjelmiston käyttöönotto sekä olemassa olevien tietojen siirto Keylightiin onnistuivat hyvin ja pysyivät täysin aikataulussa.

Ulko- ja liikennevaloverkon menestyksekkään ylläpidon perusedellytyksenä on, että tilaaja tietää mitä omistaa ja mikä on omaisuuden kunto. Nämä perustiedot ovat suunnittelun ja hankintojen lähtötietoja, jotka tulee olla verkon omistajan hallinnassa. Omaisuutta on nyt mahdollista tarkastella kattavasti eri näkökulmista ja pohjatietojen saanti esimerkiksi kilpailutuksia varten on entistä helpompaa ja nopeampaa. Myös investointipäätöksiä ja suunnitelmia on helpompi tehdä ja perustella tukeutuen KeyLightista saatavaan faktatietoon.

Lisäksi on huomioitava sähköturvallisuusasiat. Millään taholla ei saa olla vanhentuneita verkkotietoja käytössä. Oikea tieto tulee olla vain yhdestä paikasta saatavilla ja käytössä myös maastossa reaaliaikaisena. KeyLight-verkkotietojärjestelmä täyttää hyvin kaikki nämä tilaajan asettamat tavoitteet.

Vuoden käyttökokemukset ovat osoittaneet, että ohjelma toimii luotettavasti ja omaa suuren potentiaalin omaisuudenhallinnan kehittämiseksi myös jatkossa. Näitä tunnistettuja kehityskohteita ovat mm. takuuaikojen hallinta ja korjausvelan laskentatyökalut tulevaisuudessa. Lisäksi on koettu positiivisena asiana, että yritys on ottanut käyttäjät aktiivisesti mukaan kehitystoimintaan ja ohjelmistoa kehitetään yhdessä.

Vantaan Energia käyttää KeyDH-verkkotietojärjestelmää kaukolämpöverkon hallintaan

Vantaan Energia Oy on yksi Suomen suurimmista kaukolämpöverkon toimijoista ja verkko kattaa tällä hetkellä noin 600 kilometriä kaukolämpöverkkoa. Vantaan Energian aikaisemmin käyttämä ohjelmisto verkon hallinointiin ei enää täyttänyt modernin toimintaympäristön vaatimuksia ja vuoden 2017 aikana julkaistiin tarjouskilpailu uuden kaukolämpöverkon ohjelmiston hankkimiseksi.

Keypro kehitti edelleen olemassa olevaa kaukolämpöverkon KeyDH verkkotietojärjestelmää ja se otettiin käyttöön Vantaan Energialla vuonna 2019. KeyDH sisälsi työnohjaustoiminnallisuudet mobiiliin kenttäkäyttöön sekä häiriötilannekartan verkkohäiriöiden kommunikoimiseksi asiakkaille. Projektiin kuului laaja datamigraatio, jossa nykyinen aineisto siirrettiin uuteen järjestelmään sekä rajapinta kolmannen osapuolen ohjelmistoon suunnittelutehtäviä varten. 

KeyDH:n mobiilikäyttöliittymä mahdollistaa kentällä toimivien työntekijöiden pääsyn verkkotietoon mobiililaitteilla sekä työtehtäviin ja työkohteisiin liittyvät kirjaukset. Järjestelmän toiminnot sisälsivät myös lain vaatiman raportoinnin automatisointia Suomen Energiateollisuudelle. Järjestelmää jatkokehitetään nyt ja tulevaisuudessa Vantaan Energian kanssa vastaamaan modernin toimintaympäristön tarpeita.

Katuvalaistusverkon KeyLight-työkalun monipuolinen hyödyntäminen Paraisten kaupungilla

Paraisten kaupunki käyttää KeyLight-verkkotietojärjestelmää katuvalaistusverkon kunnossapito-, kartoitus- ja suunnittelutyökaluna. Aikaisemmin Paraisten katuvalaistusverkon dokumentaatio oli muun muassa valaisinten, pylväiden ja kaapelireittien osalta parhaimmassa tapauksessa paperimuodossa, jolloin tiedon hyödyntämistä ja jakamista oli todella haasteellista kehittää.

Suurimpia hyötyjä on se, että nyt kaikki katuvalaistuksen tiedot saadaan helposti yhdestä paikasta. Esimerkiksi aikaisemmin tieto vikaantuneista lampuista, niiden korjauksista ja toimenpiteiden seurannasta ei tavoittanut läheskään kaikkia katuvalaistuksen parissa toimivia henkilöitä. Nykyään Paraisilla käytetään KeyLightia toimenpide- ja korjauspäiväkirjana, jolloin muun muassa tieto valaistusverkon puutteista saadaan asianomaisille nopeasti korjaukseen ja tätä kautta myös yleinen turvallisuus paranee.

Monipuolisia käyttömahdollisuuksia kuvaa myös se, että esimerkiksi uusia katuvalaistussuunnitelmia tehdään KeyLightissa. Käyttäjän on mahdollista ladata itse tausta aineistoa karttapohjalle, kuten katusuunnitelmia ja hyödyntää tätä tietoa katuvalaistusverkon suunnittelussa.

”Olemme yhdessä paikallisen urakoitsijan kanssa todenneet, että ilman KeyLightia olisimme pulassa katuvalaistusverkon ylläpidon kanssa. Käyttötapojen ja sitä kautta hyötyjen lista kasvaa jatkuvasti sitä mukaan, kun ohjelmaa käytetään ja tietoa keksitään hyödyntää aina monipuolisemmin.” Näin toteaa Paraisten kaupungin yhdyskuntainsinööri Matias Jensen.

Telia ottaa käyttöön uusimman KeyCom –verkkotietoratkaisun

Keypro  ja Telia ovat tehneet sopimuksen KeyCom -verkkotietoratkaisun toimituksesta Telialle. Keypro ja Telia ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2000, jolloin Keypro toimitti Telialle nelivuotisen, yli 10 000 kaapelikilometrin kartoitus- ja dokumentointiprojektin. Projektin yhteydessä Telia otti käyttöön Keypron silloisen verkkotietoratkaisun. Nyt julkistettavan sopimuksen myötä Telian verkkotietoratkaisu päivitetään uusimpaan, täysin web-pohjaiseen KeyComiin.  Telia pystyy KeyComin avulla entisestään tehostamaan verkkojen suunnittelua, dokumentointia, rakennuttamista sekä yhteistyötä urakoitsijoiden kanssa.

Másmóvil käyttää Keypron KeyCom -verkkotietoratkaisua Espanjassa

Másmóvil on espanjalainen tietoliikennepalvelujen tarjoaja, jonka kuituverkko kattaa kaikki Espanjan maakunnat. Másmóvilin oma verkko ulottuu 1,6 miljoonaan asuntoon ja sen lisäksi yhtiö tarjoaa palveluita 8,5 miljoonalle asunnolle yhteistyössä Orangein kanssa. Másmóvilin verkon parissa työskentelee yli 500 käyttäjää: suunnittelijoita, asentajia, laadunvarmistushenkilöstöä ja verkon operoinnista vastaavia. Kasvavan verkkoliiketoimintansa tukemiseksi ja parantamiseksi Másmóvil päätti ottaa käyttöön Keypron KeyCom-verkkotietoratkaisun. Ratkaisun tuottaa Keypro Oy täysin kätevänä Software-as-a-Service (SaaS) -ratkaisuna.

KeyCom-ratkaisua Másmóvililla käyttää päivittäin yli 200 samanaikaista käyttäjää, eli henkilöä jotka osallistuvat Másmóvilin verkon suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön. KeyComin aluepohjainen oikeuksien rajaus antaa urakoitsijoille mahdollisuuden käyttää KeyComin tehokkaita ominaisuuksia omilla alueillaan. Osana projektia Keypro toteutti myös yhdessä Espanjan virallisen kumppaninsa Cirosip Ingenierosin kanssa käyttöönotto- ja migraatioprojektin, jonka laajuus oli miljoona kotia.

Katuvalaistusaineisto tehokkaaseen hyötykäyttöön Keravan kaupungilla

Keravan kaupungin noin 8500 valaisinpisteen katuvalaistusverkon dokumentaatio oli ennen KeyLightin käyttöönottoa hajaantunut yli 80 eri dokumenttiin ja suuri osa tästä tiedosta oli vielä urakoitsijan hallussa. Tämä oli suuri haaste, koska olemassa olevaa tietoa ei ollut mahdollista hyödyntää kunnolla eikä se ollut täysin verkon omistajan hallussa. Näin toteaa Keravan kaupungin katuvalaistuksesta vastaava liikennesuunnittelija Miika Tiihonen.

KeyLightin käyttöönoton myötä tiedot saatiin yhtenäistettyä ja niiden saatavuus parani kaikkien sidosryhmien kesken. Nyt katuvalaistusverkon dokumentaatio oli myös täysin verkon omistajan hallussa, jolloin tiedon päivittäminen ja hallinta helpottuivat huomattavasti.

Tätä kautta muun muassa saneerausten hallinta nopeutui huomattavasti, kun esimerkiksi elohopealamppujen määrät ja sijainnit oli mahdollista saada nopeasti selville työkalun avulla.

Verkon omistajan näkökulmasta myös urakoitsijan toiminnan johtaminen ja seuranta parani, koska vasta kun verkkoon tehdyt muutokset on digitoitu verkkotietojärjestelmään urakoitsijan toimesta, muodostuu tämän jälkeen heille laskutusoikeus. Näin verkon omistajan on helpompi pitää huoli, että verkon tiedot myös pysyvät ajan tasalla ja aineiston laatu paranee koko ajan.

Tiihonen toteaa myös, että Jatkossa esimerkiksi palveluita ja tuotteita on helpompi kilpailuttaa, kun verkon tiedot ovat ajan tasalla ja näin ollen kilpailutusta varten tarvittavat tiedot verkosta saadaan esille nopeasti.

Keypron kartoitus- ja ohjelmistopalveluista tehokkuutta Kemiönsaaren ulkovalaistussaneeraukseen

”Se karttakäyttöliittymä on niin iso asia, kun tiedetään missä on mitäkin valaisintyyppiä ja kuinka paljon”, toteaa Kemiönsaaren saaristokunnan suunnitteluinsinööri Frida Vuorio kysyttäessä ulkovalaistusverkon kartoituksen merkitystä kunnalle. Tällä hetkellä Kemiönsaaren kaikkien 2400 valaisinpisteen sijainnit on tallennettuna Keypron selainpohjaiseen KeyLight-verkkotietojärjestelmään, mikä on tuonut paljon tehokkuutta ja säästöjä ulkovalaistusverkon ylläpitoon ja suunnitteluun.

Vuonna 2009 Kemiön, Dragsfjärdin ja Västanfjärdin kuntaliitoksen myötä syntyi noin 7000 asukkaan Kemiönsaaren kunta. Tässä vaiheessa ulkovalaistusverkosta ei ollut sijaintitietoja juuri lainkaan ja ominaisuustiedotkin olivat kunnissa tallennettuna erilaisin menetelmin, mikä teki aineistosta varsin hajanaista. ”Ei meillä ollut hajuakaan, kuinka monta valaisinpistettä meillä oli ja missä”, valottaa Frida sen hetkistä tilannetta. UV-keskusten sijainnit olivat toki tiedossa, mutta niidenkin jakoalueet olivat hieman hämärän peitossa.

Kuntaliitoksen jälkeen Kemiönsaaren kunnassa päivitettiin valaisinpisteiden ominaisuustiedot excel-taulukoihin. Vuorion mukaan excel-taulukot todettiin kuitenkin puutteellisiksi, kun sieltä ei saatu valaisinpisteiden sijaintitietoja ja esimerkiksi katuvalotolppien välimatkoja selville. Niinpä Kemiönsaaren kunnassa päätettiin ottaa yhteyttä Keyproon. Yritys oli kunnassa tuttu jo entuudestaan, sillä Kemiönsaaren Vesi oli noin vuoden verran käyttänyt selainpohjaista KeyAqua-verkkotietojärjestelmää vesi- ja viemäriverkon suunnitteluun ja ylläpitoon.

Koska Kemiönsaaren kunnalla ei ollut omasta takaa kartoitusvälineitä, Keypro tarjosi kunnalle kokonaisvaltaista avaimet käteen-ratkaisua, joka sisälsi valaisinpisteiden kartoittamisen, kartoitustietojen ja olemassa olevien ominaisuustietojen viemisen KeyLightiin sekä KeyLight-verkkotietojärjestelmän ylläpidon. ”Kaveri [Ville Koivumäki, Keypro] teki pitkää päivää urakkana, hyvin nopeasti se sujui kaiken kaikkiaan”, kommentoi Frida Vuorio kartoituksen etenemistä. Kartoitus suoritettiin lämpiminä kesäpäivinä Kemiönsaaren kauniissa luonnonmaisemissa VRS-tarkennetulla GPS-laitteella. Koko urakkaan, Kemiönsaaren laajalla alueella hajallaan sijaitsevien 1500 valaisinpisteen kartoittamiseen, kului yhteensä noin viikko. Tämän jälkeen kartoitustiedot siirrettiin näppärästi muutamaa nappia painamalla KeyLightiin.

Siitä lähtien Kemiönsaaren kunnan ulkovalaistusverkon tiedot ovat olleet selainpohjaisessa KeyLight-verkkotietojärjestelmässä, josta verkkotieto on ollut kätevästi kaikkien kunnan ulkovalaistusverkon toimijoiden saavutettavissa. Frida Vuorio toteaa, että KeyLightin selainpohjaisuus on tuonut huomattavasti sujuvuutta sisäiseen tiedonjakoon, kun kaikki sidosryhmät pääsevät käyttämään samaa ajantasaista verkkotietoa, eikä enää tarvitse lähettää paperisia tulosteita jokaiselle erikseen. Vuorion lisäksi KeyLightin aktiivisia käyttäjiä on yhteensä neljä; yksi suunnittelija ja paikalliset urakoitsijat.  

EU:n elohopeavalaisinten valmistuksen vuoteen 2015 mennessä kieltävä energiatehokkuusdirektiivi on tuonut oman lisämausteensa Kemiönsaaren kunnan ulkovalaistusverkon saneeraussuunnitelmiin. Kunnan 2400 valaisimesta noin 1900 on vielä elohopeavalaisimia, joiden vaihtamiseen kuluu Vuorion arvion mukaan noin kolme vuotta. Vuorio painottaa, että KeyLightissa oleva ajantasainen ja tarkka verkkotieto on auttanut etenkin saneerausten suunnittelussa ja niiden sovittamisessa kunnan budjettiin. ”On helpompaa tehdä päätöksiä ja saada poliitikot vakuutettua, kun on esittää tarkkaa verkkotietoa suunnitelmien taustalle”, lisää Frida Vuorio yhden KeyLightin monista eduista ulkovalaistusverkon saneeraussuunnitelmien toteuttamisessa. 

Keypron ratkaisut toivat Optowestin kuituverkon saatavuuden nettiin

Osuuskunta Optowest on ottanut käyttöön kesän 2014 aikana Keypron kuitukotiin -palvelun (KeyF2H). Palvelun avulla Optowest pystyy tarjoamaan kuituverkon saatavuutta netissä kaikille valokuidusta kiinnostuneille. Kiinnostuneet asiakkaat voivat tarkastaa kuituliittymän saatavuuden ja ilmaista kiinnostuksen Optowestille. Projektipäällikkö Yngve Källberg toteaa KeyF2H:n käytöstä seuraavaa: "Palvelun avulla saamme tarkat tiedot tulevista asiakkaista ja liittymämarkkinoinnissa alueille saamme näkyvyyttä. Alueiden liittyjien prosenttiosuudet löytyvät kotisivuiltamme. Kun liittyjien prosenttiosuus alueella ohjaa rakentamista, keskimääräinen rakentamiskustannus liittymää kohti alenee." Optowestillä on ollut käytössä Keypron KeyCom verkkotietojärjestelmä vuodesta 2012. Lisäksi Optowestin johtoselvitykset hoituvat Kaivulupa.fi -palvelussa.

KeyLight tuo joustavuutta Vantaan ulkovaloverkon hallintaan

Pääkaupunkiseudulla oleva Vantaa on noin 200 000 asukkaan kaupunki, jonka katuja, puistoja ja muita ulkoalueita valaisee noin 35 000 ulkovalaisinta. Valaisimien toiminnasta vastaa Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskus, joka käyttää KeyLight-verkkotietojärjestelmää ulkovalaistusverkon sijainti- ja ominaisuustietojen tallentamiseen ja päivittämiseen. KeyLight on ulkovalaistusverkon hallintaan soveltuva selainpohjainen paikkatietojärjestelmä. Vantaan kaupungilla ulkovaloista vastaava työpäällikkö Janne Kaarakainen toteaa, että järjestelmän selainpohjaisuus tuo joustavuutta katuvaloverkon hallintaan, sillä Vantaalla on useita KeyLightin käyttäjiä. Kaupungin katusuunnittelijoiden lisäksi KeyLightia käyttävät ulkovalaistusverkon valvonnasta ja ylläpidosta vastaavat urakoitsijat sekä katuvaloverkon suunnittelutoimisto.

Kaarakainen mainitsee, että KeyLight on tuonut huomattavaa lisäarvoa Vantaan katuvaloverkon dokumentointiin, sillä KeyLightin uusille käyttäjille ei tarvitse ostaa erikseen uusia lisenssejä ja asentaa ohjelmistoja työasemille. SaaS-palvelumallin mukaisesti Vantaan kaupunki voi säädellä tarpeen mukaan KeyLight-järjestelmän käyttäjämäärää veloituksetta kontrolloimalla sidosryhmiensä käyttöoikeuksia KeyLightiin. Näin KeyLightin käyttäjät pääsevät saamillaan tunnuksilla järjestelmään käsiksi mistä vain verkkoyhteyden ulottuvilta, myös kentältä vaikkapa valaisinpylväiden luota.

KeyLightin lisäksi Vantaan kaupungilla on käytössä KeyLightin laajennus KeyUV, joka on ulkovalaistusverkon vikojen hallintaan suunniteltu työnohjausjärjestelmä. Järjestelmän yksi tärkeimmistä toiminnoista on kuntalaisille suunnattu internetissä toimiva vikailmoitusjärjestelmä, jossa kuntalaiset pääsevät raportoimaan havaitsemistaan valaisimien vioista karttakäyttöliittymässä. Kun kuntalainen on sijoittanut vikapaikan kartalle ja täydentänyt vian tarkemmat tiedot, tarvitsee hänen vain painaa nappia, jolloin tieto lähtee suoraan katuvalojen kunnossapidosta vastaavalle urakoitsijalle. Kaarakainen sanoo, että tämä menettelytapa vähentää huomattavasti yhteydenottoja kaupungin asiakaspalveluun ja nopeuttaa siten vikojen hallintaa merkittävästi. Vikailmoituksia Vantaalle tulee viidestä kymmeneen päivittäin. ”Ilmoituksia tulee niin paljon, että tällainen järjestelmä on ehdoton,” kiteyttää Kaarakainen KeyUV:n merkityksen Vantaalla. Vantaan Sanomat (10.10.2013) julkaisi hiljattain uutisen koskien kuntalaisten vikailmoituksia, joista suurin osa Vantaalla hoituu KeyLightin työnohjausjärjestelmän KeyUV:n avulla. 

EU:n asettama energiatehokkuusdirektiivi, joka kieltää elohopeavalaisimien valmistuksen vuoden 2015 jälkeen, on kasannut paineita valaisinkannan uusimiseen kunnissa ja kaupungeissa kautta Euroopan. Myös Vantaalla EU:n energiatehokkuusdirektiivi on tuonut vauhtia ulkovalaistuksen laajamittaiseen saneeraukseen, sillä elohopeavalaisimia Vantaalla on jäljellä vielä noin 15 000 kappaletta. Vaikka direktiivi aiheuttaa tällä hetkellä ylimääräistä työtä ulkovalaistusverkon ylläpitoon, pitää Kaarakainen direktiiviä pitkässä juoksussa hyvänä asiana, sillä se parantaa energiatehokkuutta ja tuo siten säästöjä kaupungille. Tässä saneerausoperaatiossa KeyLightin tehokkaat tiedonhakuominaisuudet helpottavat elohopeavalaisinten paikannusta huomattavasti: ”Nopeuttaa paljon, kun selviää nopealla tietokantahaulla ja saa kätevästi haettua tietoja haluamaltaan alueelta”, selventää Kaarakainen. Käytännössä se tarkoittaa muutamaa napin painallusta ja halutun alueen rajausta KeyLightissa, jolloin käyttäjä näkee kätevästi kaikki haluamansa alueen elohopeavalaisimet korostettuina samassa karttanäkymässä.

KeyLight tarjoaa useita hyödyllisiä toiminallisuuksia ulkovalaistusverkon hallintaan, joista Kaarakainen mainitsee yhtenä esimerkkinä verkonseuranta-työkalun, joka helpottaa ulkovalaistuskeskusten lähtöjen ja jakoalueiden hahmottamista, kun ne saadaan helposti korostettua kartalle. ”Verkonseuranta helpottaa vikojen rajaamista ja se auttaa myös suunnittelussa,” Kaarakainen jatkaa. Vaikka KeyLight on jo nykyisellään toimiva ulkovalaistusverkon paikkatietojärjestelmä, se ei jää kehityksen jalkoihin. Uusia toiminallisuuksia ja työkaluja kehitellään sitä mukaa kuin tarvetta niille ilmaantuu. Tästä pitävät huolen muun muassa Keypron, Vantaan kaupungin ja sen sidosryhmien kesken pidettävät kehityspalaverit, joissa suunnitellaan KeyLightin seuraavia kehityskohteita.  Esimerkiksi seuraavaan KeyLightin versioon on tulossa uutena ominaisuutena verkon oikosulkuvirran laskenta-työkalu, jota Janne Kaarakainen pitää erittäin tervetulleena ja erityisesti suunnittelijoita hyödyttävänä ominaisuutena. Tiivis yhteistyö Vantaan kaupungin ja Keypron kesken varmistaa joustavan ulkovaloverkon hallinnan Vantaalla myös tulevaisuudessa.

Kemin Vesi tehostaa verkon dokumentointia ja ylläpitoa Keypron KeyAqua -ratkaisulla

Kemin Vesi on Kemin kaupungin alueella toimiva vesihuoltoyhtiö, joka vastaa veden toimittamisesta noin 22 000 asukkaalle. Vesihuoltoyhtiö vastaa myös kaupungin jäte- ja hulevesiverkostosta. Yhteensä vesi- ja viemärilinjoja Kemin Vedellä on reilut 400 kilometriä. 

Koko verkostonsa dokumentointiin, ylläpitoon ja kartoitukseen Kemin Vesi käyttää Keypron KeyAqua –ratkaisua. Ennen selainpohjaista KeyAquaa vesihuoltoyhtiöllä oli käytössä edellisen sukupolven työasemapohjainen StellaJohto. Tämän lisäksi verkoston ylläpitoon käytettiin myös joukkoa muita sovelluksia. Verkostoja koskeva tieto oli hajautuneena paperisissa dokumenteissa, Excel-, Word- ja CAD -tiedostoissa sekä hyvin suurelta osin henkilöstön muistin varassa eli ns. hiljaisena tietona. Tästä syntyi Kemin Vedelle tietohallinnollinen haaste, johon KeyAqua vastasi. ”Vesihuoltoverkoston ylläpidossa syntyy koko ajan lisää tietoa, dokumentteja, esimerkiksi valokuvia. Sekä olemassaoleva sekä rakennettava verkosto pitää saada dokumentoitua mahdollisimman kattavasti ja tarkasti”, kuvailee Veijo Savolainen, Kemin Veden verkostoinsinööri, ”KeyAqua mahdollistaa kätevän tavan ylläpitää ja päästä käsiksi kaikkeen tähän dokumentaatioon pelkän selaimen avulla”. 

Kemin Vesi käyttää KeyAquaa laajemminkin. Verkkotietoihin pääsee käsiksi yhtiössä kaikki tietoa tarvitsevat näppärästi selaimella, päätelaittesta riippumatta. ”Heti alusta alkaen päätettiin, että tämä ei ole vain insinöörien työkalu”, korostaa Savolainen, ”Ja ihan alusta alkaen meillä oli myös selvä suunnitelma että henkilöstön on päästävä käsiksi tietoon myös kentältä.” Savolainen kertokin, että Kemin Vedellä järjestelmää käyttävät niin työnjohto, kartoitus kuin huolto- ja asennushenkilöstö. 

Dokumentoinnin lisäksi Kemin Vesi käyttää KeyAquaa myös verkostonsa ylläpitoon, asiakastiedoitukseen ja tulevaisuudessa yhä enemmän myös raportointiin. Esimerkiksi viemäripuolella huolletaan kohteita kohteen tyypistä riippuen jaksolla kahdesta viikosta kuukausiin. Näissä käyttötapauksissa KeyAqua tulee olemaan olennaisessa roolissa juuri tällaisen suunnitelmallisen huollon järjestämisessä ja johtamisessa. Asiakastiedoituksessa Kemin Vesi hyödyntää KeyAquan tekstiviestipalvelua. Kun tietyn alueen asiakkaille pitää saada tieto esimerkiksi tulevasta vesikatkosta, voi KeyAqualla lähettää tekstiviestin kyseisen alueen asiakkaille. Lisäksi yhtiö käyttää KeyAquan tekstiviestipalvelua myös sisäiseen tietottamiseen ja osaltaan myös viranomaisille tiedottamisessa.

Kemin Vesi suunnittelee laajentavansa KeyAquan käyttöä. Suunnitelmissa on tulevaisuudessa käyttää KeyAquaa esimerkiksi vuotoraportteihin. Samoin suunitelmiin kuuluu KeyAquan valjastaminen myös varsinaiseen työnohjaukseen. Kemin Vedessä tallennetaan pääsääntöisesti kaikki suunnitelma- ja urakka-asiakirjat KeyAquaan, mistä niitä on tarvittaessa helppo jakaa ja tarkastella.

Finavia - verkkotietoa lentokentille

Finavia Oyj on palveluyritys, joka luo yhteydet maailmalle 25 lentoasemansa kautta. Finavia ylläpitää lentoasemia, turvatarkastaa matkustajat ja matkatavarat, pitää kiitotiet kesäkelissä sekä varmistaa turvalliset lentoonlähdöt ja laskeutumiset. Televerkon hallintaan Finavialla on käytössä muunmuassa Keypron järjestelmiä.

KeyCom Kymijoen Kyläkuidun toiminnan ytimessä

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu rakentaa tällä hetkellä Kaakkois-Suomen laajinta avointa valokuitupohjaista laajakaistaverkkoa. Osuuskunta perustettiin keväällä 2010 varmistamaan Laajakaista 2015-hankkeen mukaisen verkon rakentaminen Kouvolan ja Iitin haja-asutusalueille. Rakentaminen aloitettiin vuoden 2012 syyskuussa ja tähän päivään mennessä noin 70 taloutta oli jo kytketty uuteen ja nopeaan verkkoon. Tällä hetkellä osuuskunnalla on yli 1200 liittymäsopimusta ja tavoite hankkeen aikana on tuoda moderni valokuituverkko yli kolmeen tuhanteen kotitalouteen.

Verkon rakentamisessa on mukana useita tahoja. Osuuskunta toimii hankkeen vetäjänä, omistajana sekä projektiorganisaationa. Tällä hetkellä Empower vastaa kuituverkon suunnittelusta, kun taas Eltel Networks on vastuussa verkon rakentamisesta ja kartoituksesta. Verkon suunnittelussa ja rakentamisessa Kymijoen Kyläkuidulla on ollut käytössä Keypron KeyCom-ratkaisu heti alusta pitäen. ”KeyCom on verkkomme myynnin, suunnittelun ja rakentamisen ytimessä”, sanoo Jarno Laitinen, osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun toimitusjohtaja. Kaikilla osuuskunnan verkon parissa toimivilla on ajantasainen näkymä osuuskunnan verkkotietoon. ”Tärkeintä on yhdistää myynti, suunnittelu ja rakentaminen reaaliaikaisesti ja saumattomasti. Ilman KeyComia tästä ei tulisi yhtään mitään”, toteaa Laitinen ja kertoo webissä toimivan pilviratkaisun tuovan ennen kaikkea kevyemmän ja nopeamman yhteistyöalustan kaikille toimijoille.

Miten osuuskunta sitten käyttää KeyComia? Jarno Laitinen kertoo, miten prosessi etenee myynnistä rakentamiseen. Ensin myynnistä syötetään uusi tilaaja KeyComiin lisäämällä uusi teletila karttapohjalle tilaajan osoitteen mukaiselle sijainnille. Samalla syötetään tilaajan yhteystiedot, kuten puhelinnumero. Verkon suunnittelijat puolestaan näkevät heti missä uusia tilaajia on, ja pystyvät siten optimoimaan verkon reittiä. Lisäksi verkon rakentajat saavat asiakkaan yhteystiedot suoraa yhteydenottoa varten. Kun verkkoa on sitten rakennettu, lataa rakentaja toteutuneen tiedon mittaustietona järjestelmään sisään muun dokumentaation lisäksi. ”Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen ja tehokkaan toiminnan. Ei näitä millään paperiprinteillä tai sähköposteilla voida pyöritellä”, toteaa Laitinen.

KeyComin reaaliaikainen karttanäkymä toimii osuuskunnassa jopa viikoittaisten seuranta- ja suunnittelupalaverien pohjana. ”Palaverissa on paikalla myynti, suunnittelu ja rakennus, ja seinälle heijastetaan päivän tilanne KeyComin karttanäkymässä. Se on hyvin yksinkertainen ja toimiva prosessi”, kertoo Laitinen, ”Siinä kukin taho tuo viimeisimmät tietonsa ja ideansa, kun seuraavaa askelta suunnitellaan”. Reaaliaikainen tiedonjako on osuuskunnan kuituhankkeessa olennaista, sillä osa asiakkaista herää tilaamaan kuituliittymän vasta kun kaivuri tulee paikalle.

Lopuksi Laitinen kertoo julkisesta näkymästä osuuskunnan verkkotietoon. ”Kotisivultamme löytyy karttapohja, johon tuodaan standardirajapintoja käyttäen KeyComista vahvistetut tilaajat. Yksittäisten asiakkaiden tarkkaa sijaintia ei toki näytetä, mutta karttapohjalta näkyy missä seuraavaksi rakennetaan ja kuinka moni muu on jo tilannut. Kotisivuilta voi myös kätevästi tehdä tilauksen”.

KeyLight mukana Pieksämäen kaupungin matkassa

Pieksämäki on noin 20 000 asukkaan kaupunki Keski-Savossa. Kaupungin kunnallistekniikan vastuulla on 6000 valaisinpisteen katuvaloverkon suunnittelu ja ylläpito. Pieksämäen kaupunki otti vuoden 2013 alussa käyttöönsä katuvaloverkon hallintaan täysin web-pohjaisen verkkotietojärjestelmän KeyLightin, joka toimii palveluna selaimessa, missä vain internet-yhteyden ulottuvilla. Tilanne Pieksämäellä ennen KeyLightia oli varsin tyypillinen: valaisinpisteiden varustetiedot oli dokumentoitu excel-taulukoihin ja muuta katuvaloverkon aineistoa ylläpidettiin työasemapohjaisella CAD-ohjelmistolla. Pieksämäen katu- ja liikennevaloista vastaava sähköteknikko Simo Salmikuukka ei nähnyt vanhaa rakennetta toimivana, sillä aineisto oli hajallaan ja sitä oli vaikea hahmottaa kokonaisuutena. KeyLightiin sen sijaan saatiin keskitettyä koko katuvaloverkon aineisto, mikä helpottaa huomattavasti katuvaloverkon jokapäiväistä operointia.

Pieksämäellä syitä KeyLightiin siirtymiseen oli useita, mutta yhtenä ehkä merkittävimmistä oli toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Salmikuukka nimittäin on jäämässä lähivuosina eläkkeelle: ”Kun jään puolentoista vuoden päästä pois, täytyy pystyä menemään eteenpäin.” Simo Salmikuukka toteaa, ettei vanhalla toimintatavalla olisi pystytty siirtämään katuvaloverkon aineistoa sujuvasti työtä jatkavan seuraavan sukupolven käyttöön. Tässä murrosvaiheessa Salmikuukka näki web-pohjaisen KeyLightin ainoana oikeana ratkaisuna, jonka myötä tieto saatiin siirrettyä tietokantaan ja josta verkkotieto on vaivattomasti kaikkien Pieksämäen katuvaloverkkoa operoivien tahojen käytettävissä. Salmikuukka luonnehtii KeyLightia ”kaikkien käyttöohjelmaksi”, joka on helppokäyttöinen ja käytettävissä missä vain: ”KeyLight on järkevä, käyttäjää lähellä. Huoltoryhmä voi tuolla maastossa operoida kannettavalla tietokoneella, ei tarvita erikseen paperikarttoja.”

Huomattavana lisäarvona Salmikuukka näkee myös KeyLightin tuoman elinkaariajattelun katuvaloverkon hallintaan. KeyLight soveltuu työkaluna katuvaloverkon kaikkiin vaiheisiin, niin suunnitteluun, rakentamiseen kuin huoltoonkin. ”Alusta loppuun asti voidaan käyttää yhtä ja samaa järjestelmää”, Salmikuukka kiteyttää yhden KeyLightin tärkeimmistä ominaisuuksista.

Tällä hetkellä Pieksämäen kaupungilla on kolme vakituista KeyLightin käyttäjää. Tulevien vuosien toimintatapoihin KeyLight tuo joustavuutta, sillä web-pohjaisen KeyLightin tarkka luku- ja muokkausoikeuksien hallinta mahdollistaa palvelun käyttäjämäärän lisäämisen ja uusien toimijoiden pääsyn verkkotietoon käsiksi. Simo Salmikuukka vertaakin KeyLightia ”viestikapulaan, joka annetaan vaihdossa seuraavalle viestinviejälle”. Matka jatkuu eteenpäin, viestinviejät vain vaihtuvat vuosien saatossa.

Yhdistelmäjohtokartat helpottavat kaivutöitä Mikkelissä

Useimmat johto- ja putkiverkostojen haltijat Mikkelissä ovat siirtäneet verkkotietonsa digitaaliseen muotoon. Tämä mahdollistaa tiedon hyödyntämisen uudella tavalla ja auttaa kuntien eri palvelulaitoksia koordinoimaan töitään entistä paremmin.

Keypro on kehittänyt tähän tarkoitukseen KeyYJK:n, joka on nykyaikainen yhdistelmäjohtokarttapalvelu. Keypron toimitusjohtaja Ari Rummukainenkertoo yhdistelmäjohtokarttojen tulleen laajaan käyttöön Suomessa vasta viime vuonna. Taustalla KeyYJK:ssa ovat yhtiön aiemmin kehitetyt ohjelmistot muun muassa vesilaitosten tekniseen hallinnointiin. ”Uskon, että KeyYJK:sta tulee jatkossa infrasuunnittelun tärkeimpiin kuuluva työkalu”, Rummukainen kiteyttää.

Lähtötietojen kirjavuus ja puutteellisuus olivat pitkään keskeisenä pullonkaulana sille, että vesilaitosten, katuteknisten yksikköjen, sähköyhtiöiden ja teleoperaattoreiden karttoja olisi voitu yhdistää järkevästi. KeyYJK:ssa lähtötietojen keskinäinen kirjavuus ei ole esteenä niiden yhdistämiseen samaan mittatarkkaan karttapohjaan. Näin kaikki eri johtolajit saadaan suhteellisen vaivattomasti samaan digitaaliseen näkymään.

Mikkelin kaupunki on yksi esimerkki yhteiseen GIS-paikkatietokantaan perustuvien yhdistelmäjohtokarttojen käyttäjistä. ”Sekä odottaminen että virheet maksavat työmaalla. On ehdoton etu, jos näitä molempia saa minimoiduksi. Vajaan vuoden kokemuksen perusteella on todettavissa, että yhdistelmäjohtokarttapalvelun avulla tämä on mahdollista”, toteaa Mikkelin vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki.

Mikkelin vesilaitoksen lisäksi seudun yhteisessä YJK-tietokannassa ovat mukana kaupungin muut kaivutöitä teettävät yksiköt sekä Mikkelin kaupunkialueella toimiva sähköverkkoyhtiö ESE-Verkko Oy. ESE-Verkko Oy:n mittausinsinööri Antero Levänen pitää yhdistelmäjohtokarttojen keskeisenä etuna sitä, että eri linjausvaihtoehtoja voi tarkastella vaivattomasti ja havainnollisesti jo suunnitteluvaiheessa. ”Jo ensimmäisessä sketsivaiheessa on näin eroteltavissa linjausvaihtoehdot, jotka eivät tule kyseeseen ja jotka saattavat tulla. Myös toteutuksessa edut ovat kiistattomat – siitä huolimatta, että olemme jo vuosia sitten luoneet täällä Mikkelissä keskinäiset, muiden toimijoiden informoimiseen ohjaavat pelisäännöt”, Levänen perustelee.

Mikkelin kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa puolestaan korostaa, että YJK-palvelu tuottaa kaikille osapuolille sijaintitarkan ja ajan tasalla olevan karttapohjaisen tiedon alueella olevista maanalaisista johdoista ja laitteista – turvallisesti ilman välikäsiä ja aikaviiveitä. ”Johtolaitosten oma suunnittelutoiminta ja asiakaspalvelu hyötyvät luotettavasta järjestelmästä, jossa on käytettävissä jatkuvasti ajantasainen pohjakartta ja ajantasaiset johtotiedot”, hän toteaa.

Lempäälässä nopeampaa ja tehokkaampaa vesihuollon asiakas-tiedotusta KeyAqua-verkkotietojärjestelmällä

Lempäälän kunnan vesihuoltolaitos vastaa veden toimittamisesta ja jäteveden käsittelystä noin 19 000 asukkaalle. Tällä hetkellä laitoksen vastuualueen piirissä on vesi-, viemäri- ja hulevesilinjoja noin 540 kilometriä. Laitos tekee myös yhteistyötä läheisten vesiosuuskuntien kanssa siten, että vesiosuuskuntien verkkojen sijaintitiedot ovat keskitetysti kunnan vesihuoltolaitoksen järjestelmässä. Vuoden 2014 alusta laitoksen toimintamalli muuttuu Lempäälän Vesi liikelaitokseksi.

Kunnan vesihuoltolaitos on käyttänyt verkkonsa ylläpitoon ja dokumentointiin Keypron KeyAqua –ratkaisua vuodesta 2010 alkaen. Ennen selainpohjaista KeyAquaa laitoksella oli käytössä edellisen sukupolven työasemapohjainen ratkaisu. Muiden vesihuoltoverkon velvollisuuksien lisäksi päivittäisessä verkon ylläpidossa Lempäälässä on etenkin panostettu uudenlaiseen, nopeampaan ja suorempaan asiakasviestintään. Laitos nimittäin käyttää KeyAquan tekstiviestiominaisuutta erinäisten poikkeustapauksien tiedottamisessa.

”Vuonna 2011 pyysimme vesimittarinlukupyynnön mukana asiakkaitamme ilmoittamaan puhelinnumeronsa tulevia tiedoituksia varten”, kertoo verkostoinsinööri Arto Löppönen Lempäälän kunnan vesihuoltolaitokselta. ”Tulos oli hyvin positiivinen, ja lopputuloksena saimme rekisterin, jonka avulla pystymme tekstiviestitse tavoittamaan yli 70% kuluttaja-asiakkaistamme”. Tämän yksittäisen kyselyn lisäksi Lempäälän kunnan vesihuoltolaitos aktiivisesti kerää ja täydentää asiakastietorekisteriään. Yhteystietojen päivittämisen jälkeen Keypron KeyAqua-ratkaisun sekä laitoksen laskutusjärjestelmän (Logica Vesikanta) välille luotiin rajapinta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että vesihuoltolaitoksen KeyAqua-järjestelmästä voidaan alue vapaasti määrittelemällä lähettää viesti kelle tahansa kuluttajalle.

Mutta mihin kunnan vesihuoltolaitos sitten käyttää tätä mahdollisuutta? ”Vesikatkoista tiedottaminen etukäteen on eräs tärkeä käyttötarkoitus”, täsmentää Löppönen ja jatkaa, ”Voimme tarkasti rajata alueen kartalta ja lähettää rajatun alueen asiakkaille tiedon koska vesi on poikki. Tämä on huomattavasti nopeampi ja kätevämpi tapa kuin jaella paperilappuja.” Lempäälässä toinen käyttötapaus on muuttuneet liikennejärjestelyt. Kun vesilaitoksen toimesta liikennejärjestelyt hetkellisesti muuttuvat, pystyy Löppönen suoraan KeyAquasta alueen rajaamalla lähettämään ennakkoon viestin alueen asukkaille. Hätäviestintääkään ei ole unohdettu. ”Onneksi ei ole tarvittu siihen vielä turvautua hätäviestinnän roolissa, mutta kyllä KeyAquan tekstiviestipalvelulla tavoitetaan asiakkaat tarpeen mukaan myös tälläisessä asiassa”, kertoo Löppönen.

Kymen Veden kokemuksia Keypron KeyAqua-ratkaisusta

Kymen Vesi on Kymenlaakson alueella toimiva alueellinen vesihuoltoyhtiö, joka tuottaa asiakkailleen hyvälaatuista talousvettä luotettavasti, turvallisesti ja taloudellisesti. Vesilaitos myös huolehtii alueen jätevesien käsittelystä ympäristöarvoja kunnioittaen. Kymen Vesi operoi vesihuoltoverkostoa, jossa on noin 800 kilometriä vesijohtoja runkolinjoineen sekä toiset 800 kilometriä jätevesilinjoja. Yhtiön toiminta-alueella verkostoon liittyneissä kiinteistöissä asuu arviolta 72 000 asukasta eli noin 95 % koko Kotkan, Pyhtään ja Anjalankosken alueen asukasmäärästä. Oman verkkonsa lisäksi Kymen Vesi on yhteistyössä yli kahdenkymmenen paikallisen vesiosuuskunnan kanssa.

Koko vesi- ja jätevesiverkoston kartoituksesta, ominaisuustietojen ylläpidosta ja dokumentoinnista vastaa Kymen Veden oma kartoitustiimi. ”Käytämme verkkomme sijainti- ja ominaisuustietojen ylläpitoon Keypron KeyAqua-ratkaisua”, kertoo Timo Kurittu, vesilaitoksen kartoittaja, ja jatkaa: ”Oman verkkomme lisäksi tarjoamme myös verkoston kartoitusta ja dokumentointia paikallisille vesiosuuskunnille ja näin ollen saamme kaikki johtotiedot samoille karttapohjille ja samaan järjestelmään”. Suomen tasolla Kymen Vesi näyttääkin suuntaa aktiivisella esimerkillään tarjoten apua ja tukea myös alueensa vesiosuuskunnille. 

Vaivaton verkkotietoon pääsy on Kymen Vedelle hyvin tärkeä ominaisuus. Tämä tarkoittaa sekä sisäistä toimintaa että toimintaa sidosryhmien kanssa. ”Meille on tärkeää, että voimme tarvittaessa jakaa verkkomme sijaintitiedot toiminta-alueemme kaupunkien, muiden johdonomistajien ja urakoitsijoiden kanssa”, korostaa Kurittu ja täsmentää: ”Haluamme ettemme omalla ja urakoitsijoiden toiminnalla vaaranna muiden johdonomistajien johtoja. Samaa odotamme muilta johdonomistajilta. Vain saumaton tiedonjako mahdollistaa tämän”. Kymen Vedellä onkin KeyAqua-järjestelmässään mahdollista näyttää verkkotiedot muutamalta muulta alueellaan toimivalta verkonomistajalta samalla karttapohjalla.

Verkkotiedon ylläpito ja helppo tietoihin pääsy on edellytys myös sujuvalle vesilaitoksen sisäiselle toiminnalle. Yhteisestä KeyAqua-järjestelmästä on ollut hyötyä etenkin ottaen huomioon, että Kymen Vesi syntyi kolmen kunnan yhdistymisen myötä. ”Lähtötilanteessa meillä oli Kotka, Pyhtää ja Anjalankoski – ja kaikilla eri järjestely ja vähän eri toimintatavat verkkotiedon osalta”, muistelee Kurittu. Nyt Kymen Vedellä kaikki pääsevät verkkotietoon käsiksi kätevästi selaimellaan: mittausosasto, suunnitteluosasto, verkostoyksikkö, asentajat, myynti ja johto. Kartoitustiimi käyttää jopa KeyAquaa suoraan kentältä kannettavalta tietokoneelta ja langattoman verkkoyhteyden kautta.  

Mihin Kymen Vesi sitten käyttää KeyAquaa päivittäin? Ensinnäkin KeyAqua on verkon sijainti- ja ominaisuudenhallintajärjestelmä. Kymen Vedellä on helposti eroteltavissa verkoston elementit vesitorneista aina putkiston kautta vedenpuhdistamoihin sekä yksittäisiin pistemäisiin kohteisiin. KeyAqualla voi kätevästi havainnollistaa näihin elementteihin liittyvät viitteet, varusteet ja kuntotiedot. Järjestelmässä on lisäksi dokumentoitu toiminta-alueet, vedenottamot ja valuma-alueet. Kaikki nämä voidaan havainnollistaa neljällä eritasoisella taustakarttapohjalla. 

Mutta Kuritun mukaan KeyAqua on paljon muutakin kuin sijaintikartta: ”Käytämme KeyAquaa verkoston hallintaan kuten vikojen seurantaan ja TV-kuvausten käsittelyyn sekä verkon saneerauksen suunnitteluun. Ja tulevaisuudessa KeyAquan käyttö laajenee ennestäänkin”. Kurittu mainitsee, että tulevaisuudessa juuri verkoston veden liikkeen ja ominaisuuksien hallinta tulee olemaan KeyAquan kannalta suuremmassa osassa. Hän kertoo että viemäripuolella on olennaista saada sadevedet pysymään kurissa ja sen lisäksi virtaamien seuranta on tärkeää. Lisäksi puhtaan veden puolella olennaista on linkata strategiset mittauspisteet verkkotietoon sekä mallintaa nykyistä dynaamisempi vikatieto karttapohjalle. Kaiken kaikkiaan Kymen Vedessä olemme tyytyväisiä KeyAquaan – ”Keypron kanssa yhteistyössä olemme saaneet vesihuoltoyhtiön tarpeisiin erittäin hyvin sopivan järjestelmän”, toteaa Kurittu.

Kohti tehokkaampaa johtoselvitystä: Kaisanetin kokemuksia Kaivulupa.fi -palvelusta

Kaisanet Oy on Kajaanissa ja Iisalmessa toimiva nykyaikainen tietotekniikan ja tietoliikenteen palveluyritys. Yrityksessä työskentelee noin 110 osaajaa ja yrityksellä on useita kumppaneita Kainuussa, Ylä-Savossa, Koillismaalla ja Pohjois-Karjalassa.  Kaisanet tarjoaa yrityksille, kuluttajille ja yhteisöille jatkuvasti kehittyviä, monipuolisia ja laadukkaita tuotteita ja tietoliikenteen- sekä tekniikan kokonaispalveluja. Liiketoiminnan kasvua Kaisanet hakee erityisesti nykyaikaisilla internet- ja verkkoratkaisuilla, IT -palveluilla sekä turva-alan tuotteilla. Esimerkiksi vuosina 2011-2012 yritys painotti voimakkaasti kiinteän verkon ratkaisuihin ja rakensi uutta valokuituverkkoa koko toiminta-alueellaan noin 2600 kilometrin edestä. Kaisanet Oy on osa Finnet -ryhmää, jonka muodostavat 23 aluetoimintaa harjoittavaa, itsenäistä puhelinyhtiötä eri puolella Suomea.

Kaisanet käyttää verkkonsa sijainti- ja ominaisuustietojen hallintaan Keypron web-pohjaista KeyCom –ratkaisua. Alueellaan toimivia kaivajia puolestaan Kaisanet palvelee johtoselvitysasioissa Keypron Kaivulupa.fi –palvelulla, jossa yritys on ollut mukana vuodesta 2012 alkaen. Palvelun käyttöönottoa edelsi esiselvitys, jossa Kaisanet analysoi kuinka järkeistää verkkotiedon hallinta koko yrityksessä. Samalla selvitettiin miten kaapelinäytöt pitäisi järjestää parhaalla mahdollisella tavalla. Selvityksen perusteella Kaisanet päätti ottaa käyttöön Keypron KeyCom –ratkaisun verkkotiedon hallintaan sekä Kaivulupa.fi –palvelun johtoselvitysten hallintaan.  ”Palvelut tuntuivat osuvan meidän toimintamalliin erittäin hyvin ja johtoselvityksen osalta niin alueen urakoitsijat kuin kaivajatkin olivat jo tottuneet Kaivulupa.fi käyttöön muiden johdonomistajien kanssa”, kertoo Heikki Seppänen, kaapeliverkkojen tiimipäällikkö Kaisanet Oy:stä. ”Niinpä kesken kuumimman kaivukauden – kesällä 2012 – päätimme ottaa käyttöön myös Kaivulupa.fi:n. Ajankohta oli pienoinen riski meille, mutta se kannatti.”, toteaa palvelukonseptiin tyytyväinen Seppänen. 

Kaisanet teki tiukan linjauksen ja päätti, että kaikki kaapelinäytöt ja johtoselvitykset kulkisivat heidän osaltaan yksinomaan Kaivulupa.fi – palvelun kautta. ”Vaikka elimme kiireisintä maanrakennuskautta, Kaivulupa.fi:n käyttöönotto sujui vaivattomasti Kaisanet Oy:ssä. Homma lähti kerralla käyntiin ja kattoi välittömästi 70% koko verkostamme. Ja tammikuussa 2013 siirryimme aivan koko verkon osalta palveluun”, kertoo Heikki Seppänen ja jatkaa ”Käytännössä ensimmäisen puolen vuoden aikana olimme vakuuttuneita, että tämä on täsmälleen oikea suunta ja tapa järjestää johtoselvitys yrityksessämme”. Palvelussa oli alussa itsepalvelun kautta tulleita hakuja melko vaatimattomasti, alle 20 %. Mutta palvelun käyttö on lisääntynyt huomattavasti, ja etenkin itsepalveluasiakkaiden määrä on kasvanut suhteessa puhelimitse tehtyihin pyyntöihin. ”Vaikka vanhemmat toimijat haluavat vielä perinteisen puhelinpalvelun, niin uudemmat urakoitsijat ja kaivajat ottavat itsepalvelumallin omakseen”, kuvailee Seppänen, ja jatkaa ”Lisäksi me Kaisanetillä ohjaamme aktiivisesti eri reittejä saapuneet johtoselvityskyselyt suoraan Kaivulupa.fi –palveluun”.

Millaisia etuja Kaisanet Oy on sitten saavuttanut Kaivulupa.fi –palvelun kautta? Kustannussäästöjen ja töiden tehostumisen lisäksi Heikki Seppänen nostaa kaksi Kaisanetille tärkeää etua: ”Koska Kaivulupa.fi on ainoa kanava tehdä johtoselvityspyyntö, jää meille jokaisesta kyselystä tarkka digitaalinen jälki KeyComin karttapohjalle: kuka kaivoi, milloin ja missä. Tämä tarkka kaivuualuerajaus on jo auttanut meitä useamman kerran, kun olemme jälkikäteen selvitelleet johtovaurion vastuukysymyksiä”. Toinen etu liittyy taas Seppäsen mukaan johdonomistajan perusvelvoitteiden täyttämiseen: ”Palvelussa mahdolliset ja yhdessä Keypron kanssa määriteltävät sähköpostiohjaukset ovat todella hyödyllinen ominaisuus. Meillä Kaisanetillä pääkäyttäjät saavat johtoselvitykset heti sähköpostiinsa kun urakoija tekee kaivuilmoituksen. Lisäksi logeista voimme tarkastaa toteutuneet kaapelinäytöt ja verrata niitä toteutuneeseen urakoitsijalaskutukseen”. Toisin sanoen, monet vaiheet johtoselvityksessä ja kaapelinäytöissä tulevat entistä läpinäkyvimmiksi Kaisanetille. ”Urakoitsijalaskujen tarkastuksen hoidamme vielä kuitenkin manuaalisesti”, Seppänen naurahtaa.

Käsämän vesiosuuskunnan kokemuksia KeyAquasta

Pohjois-Karjalan Liperissä sijaitseva Käsämän kylä tarjoaa upeiden maisemien lisäksi myös edistykselliset palvelut. Kylän alueella toimii aktiivinen Käsämän vesiosuuskunta, joka hallinoi Käsämässä olevaa vesi- ja viemäriverkkoa. Osuuskunnan toimitusjohtaja Kauko Piironen kertoo, että yksi syy Käsämän kylän asukasluvun kasvuun on toimiva vesi- ja jätevesihuolto.

Vuodesta 1984 toimineessa Käsämän vesiosuuskunnassa on jäseniä tällä hetkellä yli 460, vesijohtoa osuuskunnalla on noin 127 km ja viemärijohtoakin on kertynyt jo lähes 100 km. Piironen luonnehtii osuuskunnan historiaa jatkuvaksi rakentamiseksi.  Laajentuminen on luonnollisesti tuonut mukanaan haasteita. Vesi- ja viemärijohtojen, sulkuventtiilien, pumppaamojen ja kulutuspaikkojen sijainti- ja ominaisuustiedot on tärkeää saada toiminnassa mukana olevien tahojen tietoon vaivatta ja nopeasti. 

Piironen mainitsee, että Keypron KeyAqua tarjoaa ratkaisun tähän ongelmaan. KeyAquan selkeä etu on, että kaikki tietoa tarvitsevat henkilöt pääsevät katsomaan tietoja omalla kotikoneellaan. Lisäksi tiedot säilyvät turvassa Keypron palvelimilla, eikä osuuskunnan itse tarvitse huolehtia tietojen säilymisestä. Kauko Piironen kertoo osuuskunnan laajentuneen niin nopeasti, että joskus jopa paikallisen asukkaan on hankala hahmottaa jonkin tietyn kulutuspaikan sijaintia. Nyt tieto löytyy helposti www-selaimella, eikä tavallisia paperikarttoja tarvitse enää tutkia. Toki tarvittaessa KeyAquasta saa tulostettua myös paperisen version kartasta esimerkiksi urakoitsijan käyttöön. Lisäksi vesi- ja jätevesilaskutukseen Käsämässä käytetään KeyAquan laskutusominaisuutta. Kun jokaisen asiakkaan ajantasaiset tiedot ovat selaimen kautta aukeavassa tietojärjestelmässä, helpottaa tämä myös osaltaan osuuskunnan paperitöitä.

Useita vesiosuuskuntia tulevaisuudessa kohtaava ongelma on toiminnan jatkajien puute. Nykyiset vastuuhenkilöt ikääntyvät ja osuuskuntien on tärkeää saada kaikki toiminnan kannalta kriittinen tieto siirrettyä seuraaville toimijoille. Käsämän vesiosuuskunnassa ongelmaan havahduttiin muutama vuosi sitten. Piirosen mukaan osuuskunnan toimintaan on jo saatu mukaan nuorempia henkilöitä. Piironen kertoo, että KeyAqua helpottaa oleellisesti tiedon siirtymistä uusille toimijoille. Aivan uudetkin henkilöt löytävät järjestelmästä putkien sijainnit ja saavat helposti kuvan alueen vesi- ja viemäriverkostosta. 

Joensuun kaupungin katuvaloverkko KeyLight-ympäristössä

Joensuussa on 73 000 asukasta, joiden katuvalaistuksesta kaupunki huolehtii. Mutta vain muutama kaupungin työntekijä hoitaa tätä tehtävää toimistolla – suurelta osin päivittäinen operointi on ulkoistettu kilpailutuksen lopputuloksena kumppanille. Tämä kumppani ylläpitää ja huoltaa katuvaloverkkoa Joensuun kaupungin puolesta sekä vastaa myös koko verkon inventaariosta (valaisimet, kaapelit ja muut komponentit). Päivittäiseen katuvaloverkon operoinnin työkaluksi Joensuun kaupunki on valinnut Keypron KeyLight-ratkaisun. Ratkaisua käyttää sekä Joensuun kaupunki että kaupungin valitsema kumppani. Itse asiassa Joensuu on yksi ensimmäisistä täysin web-pohjaisen KeyLightin käyttäjistä Suomessa, ja on vaikuttanut merkittävästi palvelun toiminnallisuuksien kehittämiseen.

Tilanne Joensuussa ennen KeyLightin käyttöönottoa oli tyypillinen: katuvalaisimien sijaintitiedot olivat dokumentoituna paperikartoilla, ja valaisimien ominaisuustiedot puolestaan erillisessä tietokannassa. Työasemapohjainen tietokantaratkaisu oli 90-luvun teknologiaa, ja sen käyttö vaati erillisen ohjelmiston asentamista jokaisen käyttäjän koneeseen. Vuoden 2005 paikkeilla Joensuun kaupunki päätti uudistaa järjestelmän ja samalla syntyi tarve yhdistää verkon sijainti- ja ominaisuustiedot samaan tietokonepohjaiseen järjestelmään. Tähän tarpeeseen Joensuun kaupunki valitsi Keypron täysin web-pohjaisen KeyLightin. Päätösvaiheessa moni asia puolsi KeyLightin valintaa, mutta oli myös asioita jotka mietityttivät päättäjiä. Tiedon saavutettavuus, hinta ja käytön helppous olivat asioita, jotka painottuivat Joensuun kaupungin valintakriteereinä. “Täysin selainpohjainen KeyLight ei vaadi mitään erillisiä asennuksia käyttäjien työasemiin, kannettaviin tietokoneisiin tai matkapuhelimiin. Pelkkä selain riittää”, toteaa Ari Varonen, Joensuun kaupungininsinööri. Hänen mukaansa selainpohjaisuus on huomattavasti yksinkertaistanut tietoteknistä ylläpitoa ja tuonut sitä kautta kaupungille merkittävää säästöä. Loppukäyttäjien määrässä ei myöskään tarvitse pihistellä, sillä hinnoittelu ei perustu enää työasemalisensseihin, kuten aiemmin. Työkalu voidaan helposti tarjota kaikille, jotka sitä työssään tarvitsevat, ja tämä parantaa merkittävästi informaation jakamista työntekijöiden kesken.

Myös mobiili- ja etäkäyttö olivat tärkeitä Joensuun kaupungille. “Havaitsimme jo melko varhaisessa vaiheessa mobiilikäytön tarpeen”, kertoo Varonen, “tiesimme, että sen tarve kasvaa tärkeäksi ennemmin tai myöhemmin, tarve päästä verkkotietoihin käsiksi suoraan kentältä ilman erillisiä paperikarttoja”. Mobiilili- ja etäkäyttö on tärkeää myös kumppanien kanssa toimiessa. “Meille on tärkeää, että voimme joustavasti valita operointikumppanimme”, jatkaa Varonen, “Kun edellinen sopimuskausi loppuu haluamme, että voimme valita seuraavaksi kaudeksi parhaan tarjouksen ilman järjestelmärajoitteita”. KeyLightin avulla uusi kumppani tarvitsee vain uuden käyttäjätunnuksen ja salasanan, ja voi suoraan jatkaa selaimen avulla käyttöä ilman että mitään tietoa hukkuu.

Eikä tässä vielä kaikki. “Jotta saisin ajantasaisen raportin katuvalaistuksesta tietyltä alueelta, ei minun tarvitse soittaa kumppanillemme”, Ari kuvailee, “pääsen itse käsiksi samaan tietoon ja saan haluamani raportin suoraan KeyLightista vain muutamalla hiiren klikkauksella”. Tietyissä toiminnallisuuksissa selainpohjaisella ratkaisussa on kuitenkin vielä hieman kirittävää verrattuna työasemapohjaiseen. Nämäkin piirteet kuitenkin päivittyvät vähitellen myös selainpohjaisiksi. Juuri siksi Keypro investoi vuosittain huomattavan määrän ymmärtääkseen johdonomistajien työtehtäviä ja työympäristöä, jotta voimme rakentaa entistäkin parempia työkaluja verkkoammattilaisten palvelemiseksi.

Verkon suunnittelusta käyttöönottoon Vuosaaren satamassa

Vuosaaren satama on eräs Euroopan uusimmista ja moderneimmista satamista. Sataman rakentaminen oli erittäin mittava projekti, johon osaalistui yli toista sataa yritystä. Energiajakeluverkon lisäksi Helsingin Energia vastasi satama-alueen televerkon suunnittelusta, rakentamisesta ja käyttöönotosta. "Satamaa voisi verrata kokoluokaltaan pieneen kaupunkiin, ainakin asennettavan johdon pituuden ja telelaitteiden lukumäärän mukaan", sanoo Panu Oksman, projektipäällikkö Helsingin Energialta. Tietoliikenneverkko on koko satama-alueen hermosto, ja juuri se mahdollistaa erittäin pitkälleviedyn automaation Vuosaaressa. Helsingin Energia hyödynsi hankkeessa Keypro:n ratkaisua. "Koko hanke kesti noin vuoden. Keypro:n web-pohjaisten järjestelmien ansiosta pystyimme samanaikaisesti suunnittelemaan, rakentamaan ja ottamaan käyttöön verkkoa", jatkaa Panu Oksman.

Kun verkko oli otettu käyttöön yhdessä asiakkaan - Helsingin Sataman - kanssa toimitettiin asiakkaalle suunnitelmien lisäksi toimiva verkonhallintaratkaisu. Tämä on  yksi saavutetuista eduista kun verkon suunnittelu ja hallinta integroidaan yhteen järjestelmään. "Tarvitsemme jatkuvasti pääsyn verkkotietoon, ja haluamme myös muokata sitä ilman erityistä CAD-työkalun koulutusta", sanoo Esa Salonen, IT-päällikkö Helsingin Satamasta. "Keypro:n ratkaisu tuo koko sataman verkkotiedon helposti saataville. Pääsemme käsiksi ja muokkaamaan verkkotietoa suoraan selaimistamme, lähes mistä vain", jatkaa Esa Salonen. Keypro on edelleen mukana Vuosaaren satamassa, tällä hetkellä roolina on järjestelmän tuki sekä verkkotietojärjestelmän tarjoaminen pilvipalveluna.

SSP saavuttaa operatiivista tehokkuutta Keypron avulla

Salon Seudun Puhelin (SSP) tarjoaa kuituverkkoa ja telepalveluita niin yksitys- kuin yritysasiakkaille Salon, Forssan, Lohjan, Loimaan, Paimion ja Kaarinan alueella. Verkolla on valmius 30000 kuituyhteyteen. Ennen Keypro:n pilviratkaisua SSP:llä oli käytössä useita työasemapohjaisia ratkaisuja verkon suunnitteluun ja hallintaan. Erityisesti verkon suunnittelu ja ylläpito toimivat eri järjestelmissä. Tämän takia kokonaisjärjestelmässä oli useita integraatiopisteitä ja datan hallinta oli altis virheille. Myös tietyn rajatun osan jakaminen verkkotiedosta  alihankkijoille ja partnereille oli hankalaa.

SSP otti Keypro:n KeyCom-ratkaisun käyttöön tehostaakseen verkon suunnittelua ja operointia: yksi web-pohjainen käyttöliittymä useiden erillisten ratkaisujen sijaan. Tämän lisäksi SSP:n asiakasjärjestelmä (CRM), resurssijärjestelmä (ERP) ja provisiontijärjestelmä integroitiin mukaan. "Meidän sekä yhteistyökumppaneidemme pitää päästä käsiksi verkkotietoon joustavasti", sanoo Pekka Granlund, verkkopäällikkö SSP:stä. "Tarvitsimme ammattityökalun verkkotiedon ylläpitoon ja hallintaan. Keypro:n ratkaisu täytti tarpeemme".

Pilviratkaisun kautta SSP:stä tuli myös kaivulupa.fi -johtoselvityspalvelun piiriin. "Nyt meillä SSP:lla kaikki operoivat saman ajantasaisen verkkotiedon pohjalta", kertoo Pekka Granlund, "ja koska verkon suunnittelu ja ylläpito toimivat nyt käsi kädessä olemme saavuttaneet suurin piirtein 30% tehokuusedut".

Myös nämä asiakkaamme hallitsevat kaukolämpöverkkojaan KeyDH-työkalulla

Kaukolämpöverkon KeyDH-verkkotietojärjestelmä on käytössä myös seuraavissa organisaatioissa: Enonkosken kunta, Huittisten Lämpö Oy, Imatran Lämpö Oy, Juuan Kaukolämpö Oy, Kemin Energia ja Vesi Oy, Liedon Lämpö, Loimaan Kaukolämpö, Mäntän Kaukolämpö- ja Vesihuolto, Paraisten Kaukolämpö, Someron Vesihuolto Oy, Suomussalmen Energia Oy, Taipalsaaren kunta, Valkeakosken Energia Oy, Äänekosken Energia Oy