INTEGRITETSPOLICY

Keypro Oy

1 INTEGRITETSPOLICY

Keypro respekterar dina personuppgifters integritet.

I denna integritetspolicy berättar vi för dig om principerna vi tillämpar i arbetet att säkerställa din dataintegritet när du använder en nätverksinformationstjänst (Tjänst) eller ett annat system som innehåller personuppgifter och som tillhandahålls av Keypro (Vi, Vårt, Oss). Vi arbetar i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Vi tillhandahåller Tjänsten baserat på Vårt avtal med kunden. Kunden kan vara en infrastrukturägare, nätverksplanerare, konsult eller annan aktör som har köpt Tjänsten av Oss.

Beroende på vilken Tjänst du använder kan Keypro fungera som Personuppgiftsbiträde och/eller Personuppgiftsansvarig. Under GDPR definierar den Personuppgiftsansvarige ändamålen och metoderna för behandlingen av personuppgifter, och av denna anledning beskriver vi som Personuppgiftsbiträde i detta dokument endast de allmänna principerna för behandlingen av dina personuppgifter som är gemensamma för alla kunder av våra nätverksinformation.  Den Personuppgiftsansvarige kan berätta mer om behandlingen av dina personuppgifter.

2 KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH REPRESENTANT

Keypro Oy fungerar som Personuppgiftsansvarig för följande register:

 • webbplatsen www.keypro.fi
 • Keypro-webbavfrågningar
 • Keypron-systemet för slutanvändarsupport
 • Keypro-marknadsföringssystemet

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige för dessa register äre

Keypro Oy
Hiilikatu 3
FI-00180  HELSINGFORS
FINLAND

privacy@keypro.fi

När det gäller andra Keypro-tjänster agerar Keypro vanligtvis som Personuppgiftsbiträde, och vår Kund som beställt Tjänsten är Personuppgiftsansvarig. Du kan hitta information om vem som är Personuppgiftsansvarig och representant för tjänsten du använder i de kundspecifika användarvillkoren som finns tillgängliga direkt från kunden eller är länkade på tjänstens inloggningssida.

3 DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH LAGRAR

Vi lagrar personuppgifter om dig som slutkund i nätverket – till exempel som användare av en vattenförsörjningsanslutning eller en telekomnätanslutning – så att vi kan tillhandahålla en onlinetjänst med hög kvalitet. Vi samlar också in information om våra användare för att kunna utveckla tjänsten. Om du är vår kund eller anställd lagrar vi uppgifter om dig i våra andra register.  

Grunden för behandlingen av dina personuppgifter under artikel 6 i EU:s allmänna dataskyddsprinciper är

 • vårt avtalsförhållande med registratorn, när vår kund behandlar dina personuppgifter för att förse dig med en onlinetjänst, som till exempel en internet- eller vattenanslutning.
 • vårt berättigade intresse att tillhandahålla tjänster.

Om du inte loggar in på tjänsten lagrar vi endast din IP-adress och annan information som tjänsten automatiskt samlar in 

Om du loggar in på tjänsten samlar vi endast in och lagrar information om dig som är nödvändig för leveransen av tjänsten. 

Vi samlar in och lagrar följande information:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter (som till exempel telefonnummer och e-postadress);
 • Eventuellt företagsnamn
 • Dina inloggningsuppgifter (krypterade)
 • Din IP-adress och annan information som genereras automatiskt eller som du uppger när du använder Tjänsten
 • För nätverksslutkunder lagrar vi även adress och lägenhetstyp, i förekommande fall.

4 SÅ SAMLAR VI IN UPPGIFTERNA

Vi samlar in och lagrar 

 • information som du tillhandahåller i själva tjänsten eller som behövs för att tillhandahålla tjänsten 
 • information som genereras automatiskt när du använder tjänsten eller dess webbplats.  

Vi kan använda cookies, spårpixlar och annan liknande teknik för att samla in information.

5 INFORMATION OM VAR PERSONUPPGIFTER HANTERAS OCH HUR DE TILLGÄNGLIGGÖRS OCH ÖVERFÖRS

Den Personuppgiftsansvarige, som till exempel vår kund, kan definiera platsen där uppgifterna, som till exempel nätverksinformation, lagras. Information om detta kan erhållas från den Personuppgiftsansvarige. 

När vi agerar som Personuppgiftsansvarig kan vi komma att dela dina personuppgifter med operatörer och informationssystem i de syften som beskrivs i avsnittet ”De personuppgifter vi samlar in och lagrar”, endast i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla syftena. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med myndigheter, om lagen eller myndigheterna föreskriver detta. 

6 ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU OR EES

När vi agerar som Personuppgiftsansvarig kan vi komma att överföra uppgifter från våra register, som till exempel vårt marknadsföringsregister, utanför EU, varvid vi fortfarande följer samma dataskyddsprinciper.

7 SÅ LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar dina personuppgifter i enlighet med anvisningarna från den Personuppgiftsansvarige så länge du är användare av tjänsten eller nätverkstjänsten som erbjuds till dig av vår kund, och så länge det är nödvändigt att lagra dem för att uppfylla syftet med användningen av personuppgifterna som definierats i denna integritetspolicy.

8 DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD PERSON

Du har rätt att: 

 • få information om behandlingen av dina personuppgifter;
 • få tillgång till dina personuppgifter som behandlas;
 • invända mot behandlingen av dina personuppgifter;
 • begära korrigering eller radering av dina personuppgifter.

Vill du utnyttja dina rättigheter måste du begära detta från den Personuppgiftsansvarige.

9 DIN RÄTT ATT INKOMMA MED KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET

Du har rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att antingen Vi eller den Personuppgiftsansvarige har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen.

10 DATASÄKERHET

Tillsammans med den Personuppgiftsansvarige säkerställer vi att dina personuppgifter skyddas och lagras i ett informationssystem, till vilket åtkomsten är begränsad endast till personer som behöver ha tillgång till uppgifterna i fråga för att utföra sitt arbete. Personerna i fråga har personliga användarnamn och identifierare till sitt förfogande och är bundna av skyldigheten att hålla personuppgifter konfidentiella. Tillsammans med registratorn säkerställer vi att dina personuppgifter skyddas och lagras i ett informationssystem, till vilket åtkomsten är begränsad endast till personer som behöver ha tillgång till uppgifterna i fråga för att utföra sitt arbete. Personerna i fråga har personliga användarnamn och identifierare till sitt förfogande och är bundna av skyldigheten att hålla personuppgifter konfidentiella. Dina personuppgifter lagras i en säker servermiljö.

11 COOKIEANVÄNDNING

Vi använder cookies för Tjänstens funktioner och för att övervaka webbplatsanvändningen. Du kan blockera användningen av cookies i din webbläsarinställningar. Du kan också radera cookies från din webbläsare efter att du har använt Tjänsten och dess webbplats. Om du gör detta kan emellertid Tjänsten fungera dåligt eller blockeras helt. 

12 UPPDATERINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi kommer att uppdatera denna integritetspolicy, till exempel när lagstiftningen ändras. Denna integritetspolicy uppdaterades senast 8 augusti 2023.

13 HIERARKI MELLAN OLIKA SPRÅKVERSIONER

Vi har strävat efter att återskapa samma innehåll i de olika översättningarna av denna integritetspolicy. Om det finns skillnader i innehållet mellan den finska versionen och andra översättningar är texten i den finska dataskyddsförklaringen emellertid överordnad.